Pagina met informatie over een bepaalde publicatie over de Nederlandse schilder Jan Mankes

Auteur Es JAAM van
Jaar 1927
Titel Nawoord van den uitgever

"Het groote succes, dat het eerste boek over Jan Mankes mocht verwerven, heeft mij doen besluiten ook dit werk in de wereld te zenden. De waarde dier eerste uitgave blijft onaangetast: de even objectieve als liefdevolle biographie van Mevrouw Dr. A. Mankes Zernike en de fijn gestelde, zoo suggestieve beschouwing van Mankes' werk door Prof. R. N. Roland Holst hebben, gesteund door de vele reproducties, er ongetwijfeld veel toe bijgedragen Mankes' naam te bevestigen in ons land en dezen fijnen geest de plaats toe te kennen, die hem toekomt.
Het aantal vrienden van Mankes' kunst is ongetwijfeld in de laatste jaren sterk vermeerderd. Deze overweging doet mij veronderstellen, dat ook dit tweede boek met de kritische waardebepalingen van Alb. Plasschaert en Just Havelaar en met het groot aantal nieuwe reproducties, belangstelling en sympathie zal vinden. De beide boeken vereenigd geven een juist overzicht van Mankes' geest, zooals deze zich in zijn werken uitte.
Het register van Mankes' oeuvre, dat in het eerste boek 1923 voorkomt, is aangevuld geworden met enkele werken alsmede eenige wijzigingen betreffende data.
Tot heden zijn mij niet meer werken bekend; hetgeen nog niet zeggen wil, dat een werk, dat niet in deze lijst voorkomt, geen echte „Mankes" kan zijn. Enkele Mankes vervalschingen zijn in den loop der jaren gesignaleerd; ik heb reden aan te mogen nemen, dat zij thans alle ontdekt en bekend zijn. De vervalschingen zijn vernietigd of van een juiste onderteekening voorzien.

Ten slotte past mij een woord van warmen dank aan hen, die hun bezittingen afstonden ter reproductie en aan de schrijvers van dit werk, in de eerste plaats aan Mevrouw Mankes-Zernike, die opnieuw bereid werd gevonden deze uitgave de sanctie te geven van haar persoonlijk woord.

J. A. A. M. VAN ES.

WASSENAAR, 23 April 1927.