Pagina met informatie over een bepaalde publicatie over de Nederlandse schilder Jan Mankes

Auteur Es JAAM van
Jaar 1923
Titel Nawoord van den uitgever.

Uitgave 1 Juli 1923.
Allen, die hunne schilderijen inzonden voor tentoonstelling en ter reproductie afstonden, betuig ik nogmaals hartelijk dank. Ik dank de Heeren Dr. A. Ie Cosquino de Bussy, Jhr. H. Teding van Berkhout en A. A. M. Pauwels voor hunne medewerking en velerlei inlichtingen en in 't bijzonder Mevrouw Dr. A. Mankes Zernike en den Heer Prof. R. N. Roland Holst voor hun onmisbaren arbeid tot het totstandkomen van dit boek.

BIJ DEN HERDRUK 1928.
Al spoedig bleek bij het verschijnen in 1923, dat het aantal vrienden van Mankes' kunst grooter was dan ik oorspronkelijk had durven denken. Vandaar, dat weldra de oplage van het boek werd uitverkocht.
Ofschoon het nimmer in de bedoeling gelegen heeft van dit werk een herdruk te geven, hebben auteurs en uitgever ten slotte den drang van zoovele vrienden en vereerders, die een zoo compleet mogelijk overzicht van het oeuvre van dezen zoo begaafden en te vroeg gestorven kunstenaar wenschten te bezitten, niet kunnen weerstaan en zoo verschijnt dan deze nieuwe druk in een beperkte oplage.
Deze uitgave vereenigd met het boek over Mankes door Alb. Plasschaert en Just Havelaar vormen samen met de zestig reproducties een juist overzicht van Mankes' geest, zooals deze zich in zijn werken uitte.
Het register is aangevuld geworden met enkele werken alsmede eenige wijzigingen betreffende data.
Tot heden zijn mij niet meer werken bekend; hetgeen nog niet zeggen wil, dat een werk, dat niet in deze lijst voorkomt, geen echte „Mankes” kan zijn. Enkele Mankesvervalschingen zijn in den loop der jaren gesignaleerd; ik heb reden aan te mogen nemen, dat zij thans alle ontdekt en bekend zijn.
De vervalschingen zijn vernietigd of van een juiste onderteekening voorzien.

J. A. A. M. VAN ES.
WASSENAAR, 15 Juli 1927.